Valmentaja

Äänivalmentaja Liisi PetterssonKOKENUT JA AMMATTITAITOINEN ÄÄNIVALMENTAJA PALVELUKSESSASI!

Nimeni on Liisi Pettersson. Olen laulupedagogi (amk), vokologi (FM), laulaja ja äänenkäytön ja esiintymisen valmentaja. Valmistuin ensin klassiseksi laulajaksi ja musiikkipedagogiksi, sitten vokologiksi eli ihmisäänen asiantuntijaksi ja puhetekniikan opettajaksi. Rakastan ihmisääntä ja sen mahdollisuuksia. Meillä on upea instrumentti: kehomme ja mielemme avulla voimme vaikuttaa siihen, miltä kuulostamme. Kehitän itse intohimoisesti ääntäni edelleen ja esiinnyn yleisön edessä aina tilaisuuden tullen. Olen laulanut yleisön edessä niin konserteissa, oopperalavalla kuin bilebändinkin keikoilla. Minulla on kokemusta myös erilaisten tapahtumien juontamisesta. Taiteilijaminääni voit tutustua paremmin täällä.

Valmennan Ääniluotsilla laulajia ja puhujia, ja autan heitä saamaan lisää luottamusta äänenkäyttöönsä. Tunnen niin pop/jazz- kuin klassisenkin laulutekniikan, ja annan valmennettavilleni työkaluja kehittää ääntään yksilöllisten tavoitteidensa mukaisesti.

Heräsin ihmisäänen ihmeellisyyteen jo ala-asteella, kun ääntä tunteva opettajani teetti meillä oppilailla sekä puhe- että lauluäänen harjoituksia. Intohimoni ihmisääntä kohtaan kasvaa jatkuvasti: minusta on hienoa nähdä, mitä kaikkea sillä pystyy oikeanlaisten tekniikoiden avulla tekemään. Esiintyminen on minulle tärkeää, sillä ääneni avulla voin ilahduttaa ja koskettaa monia.

TYÖKOKEMUS

Olen opettanut klassista ja pop-/jazzlaulua yhdeksän vuotta sekä yksityisesti että yrittäjänä, viimeksi UniikkiÄänellä ja sitä ennen omalla toiminimelläni Ääniapajalla. Laulunopettajana olen auttanut monista lähtökohdista tulevia laulajia saamaan varmuutta äänenkäyttöönsä, päästämään irti ylimääräisistä jännityksistä ja nauttimaan laulusta vapautuneesti. Olen ohjannut äänenkäyttöä myös puhetekniikan yksilövalmennuksessa ja ryhmäkoulutuksissa. On aina palkitsevaa nähdä, miten laulajat ja puhujat saavat uusien tekniikoiden myötä lisää varmuutta äänenkäyttöönsä ja iloa esiintymiseensä.

Valmennan laulajia ja laulunharrastajia 14-vuotiaasta alkaen eläkeikään saakka. Pidän haasteista, ja koen mielenkiintoisina myös sellaiset oppijat, joiden kanssa lauluinstrumenttia lähdetään kokoamaan pala palalta, kehon rentoudesta ja eri sävelkorkeuksien hahmottamisesta lähtien. Myös esiintymisvalmennusta pidän antoisana lisänä työssäni. Esiintymisjännitys on minulle oman jännitystaustani vuoksi läheinen aihe, ja olen kiitollinen kun saan auttaa puhujia ja laulajia pääsemään irti kehon ja mielen lukoista ja nauttimaan esiintymisestä vapautuneesti.

KOULUTUS

Valmistuin laulupedagogiksi Turun ammattikorkeakoulusta v. 2013 suoritettuani yhtye- ja orkesterimuusikon tutkinnon Tampereen konservatoriossa. Kävin pop-/jazzlaulun täydennyskoulutuksen keväällä 2015 Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja viime vuosina olen perehtynyt rytmimusiikin laulamiseen myös yksityisopettajan opetuksessa. Keväällä 2016 suoritin Estill Voice Training Level 1&2- kurssit.

Puhetekniikkaa ja vokologiaa olen opiskellut Tampereen yliopistossa vuodesta 2009 lähtien, ja lukenut sivuaineina mm. puheviestintää, aikuiskasvatusta ja teatterin ja draaman tutkimusta. Maisteriopinnot aloitin vuonna 2013 ja valmistuin filosofian maisteriksi kesällä 2017. Opettajan työkalupakkiani olen täydentänyt esiintymistaidon, musiikkiterapian, NLP:n ja improvisaation kursseilla. Lisäksi olen Laulupedagogit ry:n jäsen ja osallistun Suomen Vokologit ry:n toimintaan sihteerin ominaisuudessa toista kautta peräkkäin. Edelleen pyrin osallistumaan koulutuksiin ja äänikursseille, jotta kehittyisin niin esiintyjänä kuin valmentajanakin.

TAVOITTEENI ÄÄNIVALMENTAJANA

Keskityn saamaan oppijan kehon ja mielen vastaanottavaisiksi ja äänen soimaan niin, että tunne välittyy äänestä ja laulaja voi helpommin keskittyä musiikin tulkintaan. Yksi opetukseni kulmakivistä on kehotietoisuuden kehittyminen. Ääni on kehollinen tapahtuma ja läsnäolo kehon aistimuksissa auttaa laulajaa vapautumaan äänenkäyttöä haittaavista lihasjännityksistä tukien lihasten tasapainoista toimintaa. Käytän opetuksessani Alexander-tekniikasta ja pilateksesta tuttuja harjoituksia, havainnollistan asiat käytännönläheisesti ja perustelen käyttämiäni mielikuvia fysiologisilla faktoilla. Laulajan tai puhujan on hyvä tulla tietoiseksi kehostaan, sillä se auttaa kokemaan oman äänen ilman kontrollia tai arvostelua, ja tietynlaista sointia on tarvittaessa helpompi hakea.

Kehon ja mielen yhteys sekä oppimisen haasteet innostavat minua. Ohjaan oppijaa kiinnittämään huomionsa tekemiseen ja aistihavaintoihin, sillä läsnäoleva ja luottavainen oppija ei huolehdi turhista, päästää irti itsensä arvostelusta ja oppii siksi parhaiten. Kiinnitän oppijan huomion oivalluksiin ja autan häntä tulemaan tietoiseksi siitä, miten hän on tähän lopputulokseen päässyt.

Ääniongelmia kohdanneen on joskus vaikea nauttia laulamisesta, ja tällöin pyrin auttamaan oppijaa löytämään uudestaan luottamuksen omaa ääntään kohtaan. Refluksitautia sairastaneena tiedän hyvin, miltä äänenmenetys tuntuu ja millaisin keinoin ääni voidaan jälleen saada toimivammaksi.

KATSAUS PSYKOFYYSISEEN ÄÄNIHARJOITTELUUN

Tein Pro Gradu tutkielmani psykofyysisistä ääniharjoitusmenetelmistä ja erityisesti näyttelijöiden koulutuksessa käytössä olevasta Linklater-menetelmästä. Psykofyysisissä menetelmissä päätavoitteena on luonnollisen äänen vapautuminen. Ne perustuvat ajatukseen, että äänialaltaan laaja, soiva ja ilmaiseva ääni on jokaisen ulottuvilla. Jokapäiväinen stressi ja kiire sekä ääneen liittyvät kokemukset ja uskomukset ovat saaneet meidät ikään kuin estelemään ääntämme, ja harjoituksilla pyritään saamaan jokaisen oma ilmaisukapasiteetti jälleen käyttöön.

VAPAATA ÄÄNTÄ ETSIMÄSSÄ: Linklater-äänikoulutuksen vaikutukset puheäänen perkeptuaalisiin ja akustisiin piirteisiin

Myös tässä blogiartikkelissa kerron luonnollisen äänen vapautumisesta:

Haluatko sinä vapaan äänen? 

TEKNOLOGIA LAULUNOPISKELUN APUNA

Teknologian tarjoamat mahdollisuudet kiinnostivat minua jo vuosia sitten, ja tarkastelin reaaliaikaiseen spektrianalyysiin perustuvia sovelluksia myös laulupedagogiopintojeni lopputyössä. En kylläkään ollut täysin varma niiden soveltumisesta laulunopetukseen. Nyt tiedostan että visuaalinen palaute saattaa tuoda hyödyllisen lisän laulutunteihin, joten ehkäpä otan ne joskus käyttöön myös omassa opetuksessani. Puhevalmennuksessa olen jo saanut nähdä, miten visuaalinen palaute täsmentää tavoitteiden määrittelyä ja auttaa oppijaa ymmärtämään puheääntään paremmin.

TEKNOLOGIAA LAULUTUNNILLE? – visuaalisen palautteen ohjelmat työvälineenä klassisen laulun opetuksessa